Headlines News :
Home » , , , , , » பிரதான் மந்திரி பசல் பீமா யோஜனா (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana)

பிரதான் மந்திரி பசல் பீமா யோஜனா (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana)

              Ãujh‹ kªÂç grš Õkh nah#dh
             (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana)

Ø Ï¤Â£l« gæ® fh¥Õ£o‰fhd fh¥ÕL bjhifædhš étrhæfS¡F V‰gL« ã¢Á¡fiy ngh¡f k¤Âa murhš Jt§f¥g£lJ MF«.

Ø  ÏJ 2016-M« M©L bjhl§f¥g£lJ.

Ø  njÁa mséš xnu khÂçahd gæ® fh¥ÕL £l« v‹w neh¡»š cUth¡f¥g£lJ MF«.
       mik¢rf«
 
                          k¤Âa ntsh©ik k‰W« étrhæfŸ
£l és¡f« 

Ø étrhæfŸ gæ®fS¡F brY¤j nt©oa fh¥ÕL bjhifæ‹ tç Åj§fis g‰¿ TW»wJ. 

Ø  fhß~¥(K‹gUt«)  gæ®fS¡F 2 rjÅj«, uhÃ(ËgUt«) gæ®fS¡F 1.5 rjÅj« k‰W« njh£l¥gæ®fS¡F 5 rjÅj« v‹w Åj¤Âš brY¤j nt©L«.  ÛjKŸs bjhifæid k¤Âa munr brY¤J«.

Ø  ÏH¥òfë‹ nghJ KG fh¥Õ£L¤bjhifiaÍ« bgw têtif, mWtil¡F êija ÏH¥òfŸ fz¡»š vL¤J¡bfhŸs¥gLtJ, mÂf kiH, gUt« jt¿a kiH, Ôéu tw£Á k‰W« btŸs« ngh‹wt‰¿dhš V‰gL« ÏH¥òfS¡F« gæ® fh¥ÕL £l« ngh‹wit Ϥ£l¤Â‹ m«r§fŸ MF«.
Share this article :
புதிய பதிவுகளை ஈமெயிலில் பெற

Featured Post

TNPSC - தமிழக வரலாறு பண்பாடு - என்னென்ன படிக்க வேண்டும்?

தமிழக வரலாறு பண்பாடு என்னென்ன படிக்கலாம்? தமிழக வரலாறு பண்பாடு  பாடத்திட்டம் ஒருபார்வை டி.என்.பி.எஸ்.சி குரூப் 1 மற்...

Popular Posts

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. வென்று காட்டு! - All Rights Reserved
Template Design by Creating Website Published by Mas Template